Edytuj obrazek

Unit UT343D to przenośny miernik grubości lakieru o wysokiej dokładności, który może mierzyć grubość powłoki zarówno na elementach metalowych jak i niemetalowych. Urządzenie wyróżnia możliwość dokonania pomiaru bardzo precyzyjnego który nie niszczy powłoki. Miernik posiada funkcję pomiaru jednopunktowego oraz wielopunktowego algorytmy uśredniania wartości zmierzonych oraz szybkiej oceny wykonanych pomiarów. Jego szerokie zastosowanie umożliwia wykorzystywanie go w produkcji, przetwórstwie metali, przemyśle lotniczym, mechanice, transporcie (badanie grubości powłoki lakieru na samochodzie), badaniach laboratoryjny, nadzorze jakości i innych gałęziach przemysłu. Ze względu na niewielkie rozmiary oraz integrację miernika oraz czujnika urządzenie szczególnie nadaje się do wykonywana pomiarów mobilnych.

Zasada pomiaru:

Zasada indukcji magnetycznej (FE): Grubość powłoki jest mierzona przez strumień magnetyczny wypływający z czujnika przez powłokę nieferromagnetyczną do podłoża ferromagnetycznego. Umożliwia to zmierzenie grubości powłoki na podstawie przejścia strumienia do powierzchni. Im grubsza jest powłoka tym większa reluktancja i mniejszy strumień magnetyczny.

Zasada prądów wirowych (NFE): Sygnał prądu przemiennego o wysokiej częstotliwości generuje pole elektromagnetyczne w cewce czujnika. Gdy czujnik znajduje się blisko przewodnika, powstaje prąd wirowy. Im bliżej czujnik znajduje się od podłoża przewodzącego, tym większy jest prąd wirowy i tym większa jest impedancja odbita. Ten efekt sprzężenia zwrotnego charakteryzuje odległość między czujnikiem a przewodzącym podłożem, to znaczy grubość nieprzewodzącej powłoki na przewodzącym podłożu.
 

Rysunek 1 Schemat miernika

Rysunek 1 pokazuje zasadę pomiaru miernika grubości powłoki UT343D, który obejmuje głównie czujnik, obwód przetwarzania pomiaru podłoża metalowego (FE), obwód przetwarzania pomiaru podłoża niemetalowego (NFE), procesor MCU, wyświetlacz i działanie moduły sterujące i komunikacyjne USB.

Cechy produktu:

  • Dwupunktowa szybka kalibracja dowolnej grubości w zakresie, co jest bardziej wygodne i dokładne.
  • W przypadku czujnika zastosowano technologię z zastosowaniem kamieni szlachetnych, która charakteryzuje się precyzją, odpornością na zużycie i stabilnością.
  • Jednopunktowe i wielopunktowe funkcje szybkiego oceniania, które są intuicyjne i łatwe w obsłudze.
  • 3-kolorowa lampka ostrzegawcza wskazuje atrybut wartości bieżącej (zielony: kwalifikowany. Czerwony: poniżej limitu. Żółty: powyżej limitu).
  • Wyświetlanie ekranu można automatycznie obracać i ręcznie blokować, aby użytkownicy mogli odczytać zmierzone wartości pod różnymi kątami.
  • Funkcja komunikacji USB: pomiar online i przesyłanie danych; analiza danych, rysowanie wykresów tendencji, drukowanie wykresów itp.
  • Automatyczna identyfikacja podłoża.

Wykonywanie pomiarów

Dlaczego potrzebne jest prawidłowe utrzymywanie miernika na powierzchni?

Powodem, dla którego miernik grubości powłoki jest w stanie zmierzyć grubość powłoki w skali mikronów, jest to, że może on próbkować małe zmiany strumienia magnetycznego i przetwarzać je na sygnały cyfrowe. Podczas pomiaru, jeśli użytkownik nie jest zaznajomiony z pozycją trzymania miernika, może to spowodować odchylenie czujnika od badanego podłoża i zmianę strumienia magnetycznego, co prowadzi do odchylenia pomiaru.
 
Aby uzyskać lepszą dokładność pomiaru i uzyskać najlepszą wydajność miernika, bardzo ważna jest poprawna pozycja trzymania. Wpływa to bezpośrednio na stabilność i dokładność pomiaru miernika.
 


Prawidłowa pozycja trzymania: kciukiem i palcem wskazującym prawej ręki zacisnąć antypoślizgową obudowę przedniej i tylnej obudowy urządzenia (patrz rysunek 2), a następnie użyć umiarkowanej siły dociskającej, aby docisnąć urządzenie pionowo w dół do płaszczyzny badanego obiektu. Inne niewłaściwe pozycje trzymania (patrz ryc. 3) z łatwością powodują drgania urządzenia, co powoduje odchylenie pomiaru.


Dlaczego konieczne jest włączenie urządzenia z dala od metalu?

W przypadku miernika grubości powłoki, który mierzy grubość powłoki w oparciu o zasadę indukcji magnetycznej, gdy metalowy przedmiot magnetyczny znajduje się blisko pomiarowej powierzchni końcowej czujnika roboczego, wpłynie to na indukcję magnetyczną zmierzoną przez czujnik, wpływając w ten sposób na dokładność pomiaru.
 
Miernik grubości powłoki UT343D inicjuje wartość resetowania po każdym włączeniu. Jeśli magnetyczny metalowy przedmiot znajduje się blisko pomiarowej powierzchni końcowej czujnika w tym procesie, urządzenie domyślnie uzna parametr pomiarowy odpowiadający metalowemu obiektowi za wartość resetowania i zapisze go w systemie.
 
Gdy grubość powłoki jest mierzona w powyższych warunkach, mogą wystąpić negatywne zjawiska, takie jak brak odpowiedzi lub nieprawidłowy pomiar. Dlatego podczas włączania urządzenia należy usunąć metalowy przedmiot magnetyczny i użyć go po inicjalizacji.
 
Jeśli przypadkowo użyjesz urządzenia w powyższych warunkach, wyłącz je i uruchom ponownie w środowisku, w którym metal magnetyczny nie znajduje się w pobliżu czujnika.
 
Rysunek 4 to prawidłowy obraz rozruchowy (z dala od metalu), natomiast rysunek 5 to niewłaściwy obraz rozruchowy (w pobliżu metalu).

Rysunek 4
Rysunek 5

Dlaczego wymagana jest kalibracja przed użyciem?


Zmiany otoczenia (takie jak zmiany temperatury, wilgotności, wysokości i natężenia otaczającego pola elektromagnetycznego) mogą powodować błędy pomiaru.
 
Ktoś zrobił prosty eksperyment. Gdy urządzenie pracuje w pobliżu pola elektromagnetycznego o wartości około 10 000 woltów, pomiar zostanie poważnie zakłócony. Jeśli jest bardzo blisko pola elektromagnetycznego, może wystąpić awaria. Fizyczne zmiany w urządzeniu (przywierające substancje, krople urządzenia itp.) Mogą również powodować błąd pomiaru.
 
Jeśli urządzenie napotka zmiany fizyczne, takie jak upadki i silne wibracje, przed użyciem należy je ponownie skalibrować. Urządzenie jest wrażliwe na przylegające substancje, które utrudniają bliski kontakt czujnika z powierzchnią powłoki, dlatego należy go używać po usunięciu przylegających substancji i ponownej kalibracji. Dlatego przed użyciem należy skalibrować urządzenie, aby skorygować błąd pomiaru spowodowany zmianami środowiskowymi i fizycznymi.
 
Miernik grubości powłoki UT343D wykorzystuje dwupunktową szybką kalibrację w celu skorygowania błędu pomiaru spowodowanego zmianami środowiskowymi i fizycznymi, co jest bardziej wydajne, wygodne i dokładne niż istniejąca metoda kalibracji wielopunktowej, zapewniając użytkownikom nowe doświadczenie pomiarowe.
 
Szczegółową procedurę kalibracji można znaleźć w części dotyczącej kalibracji dwupunktowej w Instrukcji kalibracji miernika grubości lakieru UT343D (patrz rysunek 6).

Rysunek 6

Jak wybrać odpowiedni substrat do kalibracji?

Zasadniczo miernik grubości powłoki jest dostarczany z zestawem podłoża kalibracyjnego, które zawiera jedno podłoże żelazne (FE) i jedno podłoże nieżelazne (NFE) (patrz rysunek 7), aby użytkownicy mogli używać go jako podłoża odniesienia. Zasadniczo, jeśli istnieje podłoże pomiarowe, należy je wybrać jako podłoże kalibracyjne do kalibracji przed użyciem. Powody są następujące:
 
– W przypadku miernika grubości powłoki opartego na zasadzie indukcji magnetycznej materiał i wymiary fizyczne (takie jak grubość, rozmiar itp.) metalowego podłoża będą wpływać na indukcję magnetyczną mierzoną przez czujnik, wpływając w ten sposób na dokładność pomiaru. Jeśli jako podłoże kalibracyjne zostanie użyte podłoże odniesienia, wyniki pomiaru mogą się nieco różnić, ponieważ podłoże odniesienia i rzeczywiste podłoże pomiarowe mogą mieć różnice materiałowe lub fizyczne.

Rysunek 7

Dodaj komentarz