Nowym modułem wprowadzonym do oferty firmy GOTRONIK jest cyfrowy termostat. Produkt o numerze katalogowym BTE-708 posiada wyjście przekaźnikowe, które załączane jest po przekroczeniu ustawionej temperatury. Moduł posiada czujnik NTC10k, który także jest w zestawie. Poniżej przedstawiamy krótki opis i funkcje produktu.

Parametry techniczne:

 • Symbol produktu XY-T01;
 • Napięcie zasilania: 6-30V DC;
 • Zakres pomiaru temperatury: -50 – 110 °C;
 • Rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1 °C;
 • Częstotliwość odświeżania pomiaru: 0,5s;
 • Maksymalne obciążenie wyjścia przekaźnikowego: 20A/125VAC lub 20A 14VDC;
 • Pobór prądu (niezałączony przekaźnik): 60mA
 • Wymiary: 68 x 42 x 15 mm;

Funkcje modułu:

 • Funkcja ogrzewania H;
 • Funkcja chłodzenia C;
 • Rzeczywisty pomiar temperatury;
 • Wyświetlanie ustawionej i odczytanej temperatury;
 • Alarm świetlny i dźwiękowy po przekroczenia maksymalnej (ustawionej) temperatury;
 • Opóźnienie włączenia 0 – 9999 min;
 • Funkcja korekcji temperatury: -10 ~ 10°C ;
 • Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych;

Zestaw zawiera:

 • 1x cyfrowy termostat;
 • 1x czujnik temperatury NTC10k;

Opis wyprowadzeń oraz przycisków:

 1. Buzzer – moduł posiada możliwość włączenia alarmu przekroczenia maksymalnej temperatury, co sygnalizowane jest dźwiękowo (buzzer) oraz świetlne (miganie kranu).
 2. Dioda LED – sygnalizuje załączenie się przekaźnika. W module zastosowany przekaźnik ma tylko 2 wyprowadzenia. Jest on zwarty lub rozwarty.
 3. STOP – służy do zatrzymywania pracy oraz do ustawienia pracy przekaźnika. W momencie gdy na ekranie wyświetlana jest aktualna temperatura oraz mierzona przyciskiem STOP można wyłączyć przekaźnik. Wtedy mimo przekroczenia ustaionej temperatury przekaźnik nie załączy się. Natomiast gdy przekaźnik jest załączony (świeci się dioda LED) przyciskając STOP możemy ręcznie wyłączyć przekaźnik.
 4. SET – przycisk służący do przejścia do ustawień modułu. Pojedyncze naciśnięcie powoduje przejście do ustawienia temperatury granicznej. Możliwe jest także ustawienie różnicy temperatury przy, której ma nastąpić załączenie przekaźnika (pętla histerezy). Przytrzymując przycisk SET przechodzimy do ustawień: ALA- alarmu, OPH- opóźnienia załączenia, OFE – korekcji wskazań temperatury;
 5. UP – przycisk do inkrementacji ;
 6. DOWN – przycisk do dekrementacji;
 1. V+ – złącze do podłączenia „+” zasilania z zakresu napięcia od 6,0 do 30V
 2. V- – złącze do podłączenia „-” zasilania, masy.
 3. 4. Złącze przekaźnikowe, które działa na zasadzie przełącznika. Gdy przekaźnik jest włączony zwiera on wyjście 3 i 4. Natomiast gdy jest wyłączony rozwiera 3 i 4.
 1. Wyprowadzenie do podłączenia transmisji z komputerem przez UART.
 2. Złącze do podłączenia czujnika temperatury NTC10k;
 1. Złącze micro USB – jest to alternatywne źródło zasilania. Napięcie zasilania 5V. Brak komunikacji z komputerem.

Ustawienie parametrów oraz funkcje modułu:

 1. Jakie parametry możemy ustawić w module?
  a) Wybór trybu pracy:
  Moduł posiada do wyboru dwa tryby pracy.
  – Chłodzenie (H) – po przekroczeniu zadanej temperatury moduł załącza przekaźnik do momentu gdy temperatura odczyta z czujnika nie spadnie poniżej zadanej temperatury. W ten sposób można załączyć np. wentylatorek lub inny moduł chłodzący.
  – Ogrzewanie (C) – gdy temperatura spadnie poniżej zadanej przez użytkownika wartości przekaźnik załączy się do momentu gdy temperatura nie wzrośnie ponad zadaną przez użytkownika wartość. W ten sposób możemy sterować np. pracą grzałki.

b) Ustawienie pętli histerezy:
Moduł posiada funkcję do ustawienia tzw. pętli histerezy. Jest to opóźnienie załączenia wynikające z ustawienia różnicy temperatury. Np. Moduł został ustawiony na chłodzenie (C), ale chcemy żeby załączenie i wyłączenie nie odbywało się przy temperaturze 30°C, ponieważ różnica przekaźnik działałby non-stop. Dlatego też ustawiamy jako pętlę 2°C. Przekaźnik załączy się gdy temperatura wzrośnie do 32°C natomiast wyłączy się gdy temperatura spadnie poniżej 28°C.

c) Instrukcja ustawienia trybu pracy i histerezy:
1. By ustawić tryb pracy naciskamy przycisk SET. Na wyświetlaczu zacznie mrugać litera C lub H co oznacza chłodzenie lub grzanie.
2. Przyciskami UP lub DOWN ustawiamy wybrany przez nas tryb.
3. Ponownie naciskając przycisk SET przechodzimy do ustawienia temperatury przy której przekaźnik ma zostać załączony. Przyciskami UP i DOWN regulujemy wartość.
4. Ponowne naciśnięcie przycisku SET spowoduje przejście do ustawienia różnicy temperatury która jak już zostało wcześniej to opisane jest to tzw, pętla histerezy.
5. Przyciskami UP i DOWN zmieniamy wartość.
6. By zatwierdzić ustawione parametry przez 3s. przytrzymujemy przycisk SET.

 • d) Ustawienie alarmu ALA:
  Przedstawiane urządzenie posiada możliwość włączenia alarmu (ALA). Sygnalizuje on przekroczenie temperatury ustawionej przez użytkownika sygnałem dźwiękowym oraz świetlnym. Żeby ustawić alarm należy wykonać następujące kroki:
  1. Przytrzymać przycisk SET przez 3s. Na wyświetlaczu pojawi się ALA oraz —-.
  2. Przyciskiem STOP aktywujemy alarm. Jest on domyślnie ustawiony na 110°C. Przyciskami UP i DOWN regulujemy wskazania temperatury. Żeby zatwierdzić ustawioną wartość przytrzymujemy przycisk SET przez 3s. Po zatwierdzeniu na wyświetlaczu koło ustawionej temperatury pojawi się „W” oznacza to że alarm został włączony.

 • e) Ustawienie opóźnienia czasowego
  Po wykonaniu pierwszego załączenia przekaźnika w trybie chłodzenia lub ogrzewania moduł przechodzi w tryb timeT. Kolejne załączenie odbywa się z opóźnieniem które zostało ustawione przez użytkownika. By ustawić ten parametr należy wykonać następujące kroki:
  1. Przytrzymać przycisk SET przez 3s.
  2. Ponownie nacisnąć przycisk SET. Na wyświetlaczu pojawi się OPH.
  3. Przyciskiem STOP aktywować funkcję opóźnienia czasowego.
  4. Następnie przyciskami UP i DOWN ustawić wartość i zatwierdzić przytrzymując przycisk SET przez 3s.
  5. Na wyświetlaczu obok ustawionej temperatury pojawi się „h”.

 • f) Ustawienie korekcji temperatury
  Jak wiadomo po pewnym czasie wskazania temperatury mogę się różnić od tej rzeczywistej. Może to wynikać ze zużycia modułu lub elementu pomiarowego (czujnika temperatury). Producent w celu wyrównania wskazania rzeczywistej ze zmierzoną wprowadził możliwość ustawienia korekcji temperatury. By ustawić ten parametr należy wykonać następujące kroki:
  1. Przytrzymać przycisk SET przez 3s. Następnie przejść do ustawienia parametru OFE.
  2. Przyciskami UP i DOWN ustawić wartość o którą wskazania będa korygowane Wartość wyświetlana = wartość zmierzona + wartość ustawiona.
  3. Przytrzymać przycisk SET by zatwierdzić ustawioną wartość.
 • Sterownie przez UART
  Moduł posiada możliwość ustawiania wartości przez MCU UART. Poniżej przedstawiamy parametry oraz w jaki sposób ustawić dany parametr.

  Prędkość transmisji: 9600bps 
  Bity danych :8
  Bity stopu :1
  Parzystość : none
  Sterowanie przepływem: none

Dodaj komentarz