W ofercie firmy Gotronik znajduje się generator funkcyjny JDS6600 – 15MHz. Posiada on niezależne kanały wyjściowe: CH1 i CH2. Urządzenie może generować sinusoidę, przebieg trójkątny, prostokątny i wiele innych zaawansowanych przebiegów arbitralnych czy szumowych. Maksymalna amplituda wyjściowa wynosi 20Vpp, rozdzielczość pionowa jest równa 12 bitów, długość przebiegu 2048 punktów a częstotliwość próbkowania 200MSa/s. Zaletą generatora jest kolorowy wyświetlacz LCD, który umożliwia przyjemne korzystanie z urządzenia. Generatory, które posiadamy w ofercie posiadają różne szerokości pasma.

Opis panelu przedniego generatora:

 • Panel przedni:
Panel przedni

Panel przedni

 1. Wyświetlacz
 2. Przyciski sterujące
 3. Przyciski funkcyjne
 4. Pokrętło do zmiany ustawień parametrów
 5. Wyjście kanału CH1 oraz CH2
 6. Wejście pomiarowe
 7. Włącznik/wyłącznik zasilania generatora

Opis przycisków funkcyjnych:

WAVE – przycisk służący do wyboru kształtu przebiegu

MOD – przejście do trybu modulacji 

SYS – ustawienia systemowe

MEAS – tryb pomiaru 

OK – zatwierdzenie 

 przyciski te służą do przesunięcia kursora lub zmiany wartości 

 

CH1 – naciśnięcie tego przycisku spowoduje możliwość sterowania kanału CH1, przytrzymując dłużej niż 1s powoduje ustawienie kanału 1  jako kanału podstawowego

CH2 – naciśnięcie tego przycisku spowoduje możliwość sterowania kanału CH2, przytrzymując dłużej niż 1s powoduje ustawienie kanału 2  jako kanału podstawowego

 • Panel tylny:
Panel tylni

Panel tylni

 1. Wyjście TTL
 2. Złącze USB służące do komunikacji z komputerem
 3. Złącze zasilające  DC 5V
Opis wyświetlacza:

 1. Bieżący stan wyjścia kanału
 2. Lista opcji
 3. Kąt fazowy pomiędzy kanałem CH1 i CH2
 4. Parametry CH2
 5. Parametry CH1

Instrukcja obsługi

Naciśnij przycisk zasilania, urządzenie przejdzie do trybu powitalnego a następnie do wyboru języka. Naciśnij odpowiedni przycisk aby wybrać język a następnie przejdź do głównego menu. Przy kolejnym uruchomieniu generatora, wybór języka nie będzie już widoczny, urządzenie bezpośrednio będzie przechodzić do interfejsu głównego. 

Wybór kształtu przebiegu 

 1. Naciśnij przycisk OK aby otworzyć lub zamknąć wyjścia z obu kanałów w tym samym czasie. 
 2. Wybór kanału: naciśnij CH1 lub CH2 aby wybrać kanał źródłowy. Przytrzymanie dłużej przycisku CH1 lub CH2 spowoduje wybranie danego kanału jako głównego. 
 3. Kształt przebiegu: naciśnij WAVE, aby ustawić kształt przebiegu bieżącego kanału, za pomocą pokrętła można dokonać wyboru kształtu. Strzałki w lewo lub prawo służą do przełączania między przebiegiem arbitralnym a ustawieniami wstępnymi. 
 4. Częstotliwość: naciskając przycisk FREQ można dokonać zmiany częstotliwości. Strzałki w lewo lub prawo służą do  przesuwania kursora aby ustawić wartość kroku. Następnie za pomocą pokrętła, można dokonywać zmiany wartości. Przytrzymując dłużej przycisk FREQ można zmieniać zakres częstotliwości. 
 5. Pozostałe parametry OFFS, DUTY, PHAS są inicjalizowane, w taki sam sposób jak powyższe parametry.  

Tryb pomiaru

 1. W trybie pomiaru (MEAS) przycisnąć przycisk FUNC, aby można było przełączać pomiędzy miernikiem częstotliwości a licznikiem. 
 2. Typ sprzężenia: naciskając przycisk COUP możliwy jest wybór sprzężenia AC lub DC. 
 3. Czas bramki: za pomocą przycisku GATE przechodzi się do konfiguracji czasu bramki, strzałki w lewo oraz w prawo służą do zmiany kroku wartości. Natomiast pokrętłem można wyregulować wartość. 
 4. Konfiguracja trybu licznika częstotliwości jest podobna do trybu pomiaru częstotliwości. 

  Tryb pomiaru

  Tryb pomiaru

Tryb modulacji

 1. W trybie modulacji MOD, przycisk FUNC powoduje przełączanie pomiędzy funkcją przemiatania (ang. sweep) a generacją paczek impulsów (ang. burst). 
 2. W funkcji przemiatania naciśnięcie strzałek do góry lub w dół powoduje wybranie edytowanego elementu. Następnie można użyć strzałek w lewo lub prawo aby wyregulować wartość. Istnieje możliwość zmiany wartości za pomocą pokrętła.  
 3. Po ustawieniu wszystkich parametrów należy nacisnąć OK, aby uruchomić funkcję przemiatania. przycisk OFF spowoduje zatrzymanie trybu. 
 4. Konfiguracja trybu burst jest podobna do ustawień funkcji sweep.

  Tryb modulacji

  Tryb modulacji

 

Ustawienia systemowe

 1. Odczyt i zapis: Można odczytać oraz zapisać aktualny przebieg, służy do tego pokrętło, dzięki któremu można określić miejsce odczytu lub zapisu. 
 2. Synchronizacja: Podczas synchronizacji, przedmiotem operacji jest CH1. Parametr kanału CH2 zostanie zmieniony po zmianie kanału CH1. 
 3. Po wybraniu elementu synchronizacji można nacisnąć przyciski strzałek w lewo i prawo lub wybrać pokrętło, aby wytypować wymagany element synchronizacji. Przycisk ON spowoduje wybranie elementu, natomiast OFF jego anulowanie. 
Ustawienia systemowe

Ustawienia systemowe

 

Dodaj komentarz