Układ wyzwalaniać napięciowa

Układ wyzwalania

Zapraszamy do przeczytania kolejnego z serii artykułu o praktycznym użytkowaniu oscyloskopów na przykładzie modelu DSO5102BM Hantek. Poprzednio zamieściliśmy informacje o układzie odchylenia pionowego i czułości napięciowej. Teraz zajmiemy się układem wyzwalania, który określa kiedy oscyloskop ma zacząć pobierać dane i wyświetlać przebieg. Poprawne skonfigurowanie wyzwalania świadczy o tym, że urządzenie przetwarza niestabilne obrazy lub puste ekrany na użyteczne przebiegi. 

Oscyloskop do kupienia: http://www.gotronik.pl/oscyloskop-cyfrowy-dso5102bm-hantek-100mhz-p-2767.html

Przyciski i pokrętła w sekcji TRIGGER, czyli wyzwalania:

Sekcja TRIGGER

Sekcja TRIGGER

 • pokrętło LEVEL – służy do ustawiania napięcia sygnału punktu wyzwalania w celu próbkowania (wciśniecie pokrętła ustawia poziom zero)
 • TRIG MENU – służy do wyświetlenia menu wyzwalania
 • SET TO 50 % – używamy do szybkiego ustabilizowania przebiegu
 • FORCE TRIG – zakańczamy bieżącą akwizycję sygnału, niezależnie czy oscyloskop wykrywa wyzwalanie, czy nie.
 • Probe Check –

TRIG MENU:

Wybieramy źródło sygnału wyzwalania. Źródłem może być każdy sygnał doprowadzony do wejścia kanału lub do wejścia gniazda EXT TRIG. Możliwe jest też doprowadzenie sygnału wyzwalającego jako sygnału z sieci zasilającej napięcia przemiennego, ale tylko przy wyzwalaniu brzegiem (Edge).

Jakie są dostępne typy wyzwalania?

 • brzeg (Edge)
 • sygnał video (Video)
 • impuls (Pulse)
 • zbocze (Slope)
 • wyzwalanie czasowe (O.T. Over Time) – wyzwalanie następuje w momencie, gdy krawędź sygnału osiągnie zadany czas
 • naprzemienne (Alter)

Typ wybieramy wciskając przycisk F1.

Wyzwalanie brzegiem:

Do wyzwalania używany jest brzeg narastający lub opadający sygnału wejściowego. Przyciskiem F2 wybieramy źródło wyzwalania:

 • CH1 lub CH2 – wyzwala w kanale, niezależnie czy przebieg jest wyświetlany czy nie
 • EXT – wyzwalanie zewnętrzne, używany jest sygnał doprowadzony do gniazda EXT TRIG (umożliwia wyzwalania przy poziomie -1,2 V … +1,2 V)
 • EXT/5 – analitycznie do EXT, z różnicą, że tłumi sygnał pięciokrotnie (umożliwia wyzwalania przy poziomie +6 V … -6 V)
 • AC50 – używany jest sygnał z sieci zasilającej, typ sygnału wyzwalającego jest ustawiany na DC, a poziom wyzwalania na 0V

Zbocze wybieramy przyciskiem F3:

 • narastające (Rising)
 • opadające (Falling)

Tryb wybieramy przyciskiem F4:

 • Auto – używamy aby zezwolić na „wolny bieg” akwizycji, umożliwia on niewyzwalane skanowanie przebiegów przy podstawie czasu 100 ms/dz lub wolniejszych
 • Normal – używamy do oglądania wyłącznie ważnych przebiegów wyzwalanych, oscyloskop wyświetli dopiero przebieg, po pierwszym wyzwoleniu

Przycisk F5 pozwala wybrać typ sygnału wejściowego:

 • DC – przepuszcza wszystkie składowe sygnału
 • AC – blokuje składową stałą i tłumi sygnały poniżej 170 Hz
 • Noise reject –
 • HF reject – tłumi składowe o wysokich częstotliwościach powyżej 140 kHz
 • LF reject – blokuje składową stałą i tłumi składowe o niskich częstotliwościach poniżej 7 kHz

Wyzwalanie sygnałem video:

Do wyzwalania używany jest sygnał video PAL, NTSC lub SECAM. Należy najpierw ustawić opcję Couple na AC i dopiero można korzystać z tego typu wyzwalania. Przycisk F2 pozwala wybrać źródło (CH1, CH2, EXT lub EXT/5). Przycisk F3 pozwala wybrać polaryzację normalną lub odwrotną. F4 służy do wyboru standardu sygnału (NTSC lub PAL/SECAM). Natomiast F5 pozwala wybrać synchronizację:

 • wszystkie linie (AllLines)
 • liczbą linii (LineNum)
 • pole parzyste (EvenField)
 • pole nieparzyste (OddField)
 • wszystkie pola (AllField)

Wyzwalanie impulsem:

Do wyzwalania używany jest impuls spełniający warunek.

Przycisk F2 pozwala wybrać źródło (CH1, CH2, EXT lub EXT/5). Przycisk F3 pozwala wybrać polaryzację dodatnią lub ujemną. F4 służy do wyboru trybu Auto lub Normal. Natomiast F5 pozwala wybrać typ sygnału wejściowego. Gdy przyciśniemy F6, przejdziemy na kolejną stronę i przyciskiem F4 wybierzemy  warunek (jak porównać impuls wyzwalania z wartością szerokości impulsu):

 • =
 • >
 • <

Szerokość impulsu wybieramy pokrętłem wielofunkcyjnym V0 w zakresie od 20 ns do 10 s.

Wyzwalanie zboczem:

Do wyzwalania używane jest zbocze narastające lub opadające zależnie od czasu konfiguracji oscyloskopu. Przycisk F2 pozwala wybrać źródło (CH1, CH2, EXT lub EXT/5). Przycisk F3 pozwala wybrać zbocze narastające lub opadające. F4 służy do wyboru trybu Auto lub Normal. Natomiast F5 pozwala wybrać typ sygnału wejściowego. Gdy przyciśniemy F6, przejdziemy na kolejną stronę. Przyciskamy przycisk F3, zaznaczymy V1 i dobierzemy pokrętłem V0 żądaną wartość. Ponownie wciśniemy F3, zaznaczymy V2 i znowu pokrętłem V0 ustalimy wartość poziomu wyzwalania. Przyciskiem F4 wybierzemy  warunek wyzwalania (=, ≠, >, <). Wciśnij F5 i pokrętłem Vo dobierz czas zbocza w zakresie od 20 ns do 10 s.

Wyzwalanie O.T.:

Przycisk F2 pozwala wybrać źródło (CH1, CH2). Przycisk F3 pozwala wybrać polaryzację dodatnią lub ujemną. F4 służy do wyboru trybu Auto lub Normal. Natomiast F5 pozwala wybrać czas pokrętłem V0. Gdy przyciśniemy F6, przejdziemy na kolejną stronę. Przyciskamy przycisk F5, co pozwala wybrać typ sygnału wejściowego.

Wyzwalanie naprzemienne:

Do wyzwalania używane są sygnały nachodzące z dwóch kanałów, dzięki czemu można obserwować jednocześnie przebiegi dwóch niezależnych sygnałów. Aby przejść do ustawień dla kanału pierwszego wybieramy CH1 przyciskiem F2, a dla kanały drugiego CH2 przyciskiem F3. Gdy jesteśmy w wystawieniach dla wybranego kanału, klawiszem F1 wybieramy typ wyzwalania (Edge, Video, Pulse, O.T.). Kolejno wybieramy odpowiednie parametry dla odpowiedniego typu wyzwalania.

Dodaj komentarz