Instrukcja obsługi kalibratora prądu i napięcia MIK-712

Instrukcja obsługi kalibratora MIK-712

Przedstawiamy instrukcję obsługi kalibratora prądu i napięcia MIK-712. Kalibratorem prądu i napięcia można zmierzyć lub zadać wiele parametrów stosowanych w automatyce przemysłowej w tym np. napięcia, prądu , temperaturę. Urządzenie posiada ekran LCD, silikonową klawiaturę, programowalne wyjście i jest łatwy w obsłudze. Ma bardzo wiele zastosowań: w laboratoriach, sterownikach PLC, automatyce, robotyce. Napięcie można mierzyć i zadawać w zakresach od 0 do 30 V, od 0 do 25 mV oraz  od 0 do 100 mV. Prąd zmierzymy i zadamy w zakresie od 0 do 25 mA, oraz pętle prądową LOOP od 4 do 20 mA. Moduł obsługuje termopary typu: K, E, J, T, R, B, S zarówno przy pomiarze, jak i zadajniku. Kalibrator może pracować w temperaturze od -10 do 55 stopni Celsjusza i wilgotności od 20 do 80 %. Temperatura w jakiej może być przechowywany produkt mieści się w granicy od -20 do 70 stopni Celsjusza. Moduł waży około 300 g, a jego wymiary wynoszą: 115 x 70 x 26 mm.

Kalibrator MIK-712 do kupienia: http://www.gotronik.pl/kalibrator-napiecia-pradu-mik712-p-3933.html

Opis przycisków:

Opis przycisków

Opis przycisków

a – wynik pomiaru wraz z jednostką
b – wartość zadana wraz z jednostką
c – tryb „zimnego” końca: RJA-AUTO, M-MANUAL
d – wybór WAVEFROM: STEP lub SWEEP
e – jednostka: „mV„/”mA
f – zakres i zmiana funkcji: RL-pokaż dolną granicę zakresu, RH-pokaż górną granicę zakresu, SL-pokaż dolną granicę sygnału, SH-pokaż górną granicę sygnału
g – wskaźnik poziomu baterii, podczas ładowania miga

 1. Zacisk czarnyGND (wspólny dla sekcji zadajnika i wejścia pomiarowego)
 2. Zacisk żółty – „+” zadajnik.
 3. Zacisk czerwony – „+” pomiar.
 4. Przyciski od lewej: zmiana znaku „+” i „” i zmiana przecinka, strzałki do zwiększania lub zmiejszania wartości.
 5. Sekcja POMIAR
  1. MEASURE – uruchom lub wyłącz pomiar
  2. SIGNAL – wybór typu pomiaru
  3. RANGE – wybór zakresu.
 6. Przyciski „zimnego” końca i programowania
  1. COLDEND – pokaż lub zmień „zimny ” koniec (tylko przy pomiarze termoparą)
  2. PROGRAM – włącz funkcje programu
  3. WAVEFROM -zmiana zaprogramowanego sygnału.
 7. Włącz i wyłącz zasilanie modułu.
 8. Sekcja ZADAJNIK
  1. OUTPUT – załącz lub odłącz wyjście
  2. SIGNAL – wybór typu sygnału zadawanego
  3. RANGE – wybór zakresu.
 9. Przełączniki z prawego boku modułu opisane od górnego:
  1. Automatyczne wyłączenie zasilania po czasie, gdy nie jest realizowana żadna operacja
  2. Ręczne ustawienie „zimnego” końca przy pomiarze termoparą
  3. Pasywne wyjście prądowe
  4. Tryb niskiego zużycia energii.

Obsługa zadajnika:

Zadajnik napięciowy:

 1. Podłącz czarny zacisk do masy (GND) i żółty zacisk do „+
 2. Przyciskaj SIGNAL żeby zmienić typ sygnału na „V„, „20mV” lub „100mV
 3. Strzałkami dobierz wartość napięcia
 4. Przyciśnij OUTPUT aby uruchomić zadajnik
 5. Przyciśnij OUTPUT aby wyłączyć zadajnik

Zadajnik prądowy:

Analogicznie jak napięciowy. Zmianie ulega tylko punkt 2, gdzie zmieniamy typ sygnału na „mA„.

Zadajnik 4-20mA:

Schemat podłączenia 1

Schemat podłączenia 1

 1. Podłącz czarny zacisk do masy (GND) i żółty zacisk do „+
 2. Wybierz typ sygnału: „4-10mA” przyciskiem SIGNAL
 3. Wybierz strzałkami wartość prądu
 4. Przyciśnij OUTPUT aby uruchomić zadajnik
 5. Przyciśnij OUTPUT aby wyłączyć zadajnik

Zadajnik termopary:

 1. Podłącz czarny zacisk do masy (GND) i żółty zacisk do „+
 2. Wybierz typ termopary: „K„, „E„, „J„, „T„, „R„, „B„, „S„, „N” przyciskiem SIGNAL
 3. Wybierz strzałkami wartość temperatury
 4. Przyciśnij OUTPUT aby uruchomić zadajnik
 5. Przyciśnij OUTPUT aby wyłączyć zadajnik

Zmiana zakresu:

 1. Typ sygnału musi bym ustawiony na napięciowy lub prądowy
 2. Przyciskaj RANGE, wyświetli się kolejno „RL„, „RH„, „SL„, „SH
 3. Dobierz strzałkami wartość kolejno „RL„, „RH„, „SL„, „SH„, przyciskiem pierwszym od lewej z sekcji 4 (opisany na grafice przy opisie przycisków) możesz zmienić znak z „+” na „” lub przesunąć przecinek
 4. Przyciśnij RANGE, żeby wyjść z ustawień
 5. Strzałkami dobierz wartość prądu lub napięcia
 6. Przyciśnij  OUTPUT aby uruchomić zadajnik
 7. Przyciśnij OUTPUT aby wyłączyć zadajnik

 

Obsługa miernika:

Pomiar napięcia:

Schemat podłączenia 2

Schemat podłączenia 2

 1. Podłącz czarny zacisk do masy (GND) i czerwony zacisk do „+
 2. Przyciśnij MEASURE aby uruchomić sekcję pomiarową
 3. Przyciskaj SIGNAL żeby zmienić typ sygnału na „V„, „20mV” lub „100mV
 4. Wynik pomiaru pojawi się na wyświetlaczu LCD

Pomiar prądu:

Analogicznie jak napięciowy. Zmianie ulega tylko punkt 2, gdzie zmieniamy typ sygnału na „mA„.

Pomiar prądu pasywnego:

Schemat połączenia 3

Schemat połączenia 3

 1. Podłącz okablowanie w systemie dwu lub trój przewodowym
 2. Przyciskaj SIGNAL żeby zmienić typ sygnału na „24VLOOP
 3. Wynik wyświetli się na LCD

Pomiar temperatury:

 1. Podłącz czarny zacisk do masy (GND) i czerwony zacisk do „+
 2. Przyciskaj SIGNAL żeby zmienić typ termopary: „K„, „E„, „J„, „T„, „R„, „B„, „S„, „N
 3. Wynik pomiaru będzie widoczny na wyświetlaczu LCD

Gdy chcesz podejrzeć lub zmodyfikować „zimny” koniec termopary.

 1. Przyciśnij COLDEND, na wyświetlaczu zobaczysz wartość
 2. Na LCD widnieje „RJA„, co oznacza, że wartość jest dobierana automatycznie i jest niezmienna
 3. Aby ustawić ją manualnie przewróć moduł tak, aby widoczna była prawa ściana boczna i zmień położenie przełącznika drugiego licząc od góry
 4. Teraz możesz ustawić wartość

Zawór regulacyjny:

 1. Przyciskaj SIGNAL żeby zmienić typ sygnału na napięciowy lub prądowy
 2. Przyciskaj SIGNAL żeby zmienić typ sygnału na napięciowy lub prądowy
 3. Przyciśnij OUTPUT aby uruchomić
 4. Wynik pomiaru jest widoczny na ekranie LCD

Programowalne wyjścia:

Segmentacja:

 1. Przyciśnij PROGRAM
 2. Dwoma pierwszym strzałkami od prawej ustaw wartość M w zakresie od 1 do 20 i wartość N w zakresie od 0 do 20
 3. Przyciśnij OUTPUT aby uruchomić
 4. Przyciśnij OUTPUT aby wyłączyć
 5. Przyciśnij PROGRAM aby wyjść z funkcji programu

Line out:

 1. Przyciśnij WAVEFORM, pojawi się „SWEEP
 2. Przyciśnij PROGRAM i strzałkami ustaw czas narastania w zakresie od o do 999 sekund, klikając po raz drugi PROGRAM ustawisz HOLD TIME górny w tym samym zakresie, z kolejnym przyciśnięciem ustawisz czas opadania i jako ostatni HOLD TIME dolny
 3. Przyciśnij PROGRAM aby ustawić licznik w zakresie od 0 do 999
 4. Przyciśnij  OUTPUT aby uruchomić
 5. Przyciśnij PROGRAM aby wyjść z funkcji programu
Line out wave

Line out wave

Stepping out:

 1. Przyciśnij WAVEFORM dwukrotnie, pojawi się „STEP
 2. Przyciśnij PROGRAM i strzałkami ustaw czas w zakresie od o do 999 sekund
 3. Przyciśnij PROGRAM aby ustawić N i M strzałkami
 4. Przyciśnij OUTPUT aby wyłączyć
 5. Przyciśnij  PROGRAM aby wyjść z funkcji programu
Step out wave

Step out wave

Dodaj komentarz