Sterownik temperatury Elitech STC-1000 to prosty i funkcjonalny sterownik, który może być użyty do utrzymywania zadanej temperatury w pomieszczeniu. Prosta konfiguracja i podłączenie, może zachęcać do powszechnego użytku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI STEROWNIKA ELITECH STC-1000

sterownik STC-1000 produkcji Elitech

sterownik STC-1000 produkcji Elitech

Funkcje główne:

Przełączanie pomiędzy trybami chłodzenia i grzania. Kontrola temperatury poprzez ustawienie zadanej wartości i wartości histerezy. Kalibracja temperatury. Opóźnienie pracy sprężarki. Alarmowanie kiedy temperatura przekroczy dopuszczalne wartości, lub gdy wystąpi błąd czujnika.

Specyfikacja i wymiary:

 • Przedni panel: 75 (dł.) x 34.5 (szer.) [mm]

 • Wymiary produktu: 75 (dł.) x 34.5 (szer.) x 85 (wys.) [mm]

 • Wymiary montażowe: 71 (dł.) x 29 (szer.) [mm]

 • Długość przewodu czujnika: 2 metry (łącznie z czujnikiem)

Parametry techniczne:

 • Zakres pomiaru temperatury: -50°C – 99°C
 • Dokładność pomiaru: ±1°C dla zakresu (-50°C – 70°C)
 • Zasilanie: 220VAC ±10%, 50/60Hz
 • Czujnik: Czujnik NTC (1 szt)
 • Obciążalność styków przekaźnika: Chłodzenie (10A/250VAC), Grzanie (10A/250VAC)
 • Temperatura pracy: 0°C – 60°C
 • Dopuszczalna wilgotność: 20% – 85%
 • Rozdzielczość pomiaru: 0.1°C
 • Opóźnienie błędu czujnika: 1 minuta
 • Pobór mocy: <3W
 • Temperatura przechowywania: -30°C – 75°C

Panel czołowy sterownika

panel

Wyświetlacz: trzy cyfrowy LED ze znakiem minusa i diodą stanu (chłodzenie, grzanie) i diodą ustawień (Set).

Przyciski: „S” przycisk ustawień,

▲przycisk „W górę”,

▼przycisk „w dół”

Przycisk zasilania (włączanie i wyłączanie urządzenia)

Diody stanów

Dioda stanu

Funkcja

Opis

Chłodzenie

Świeci: Chłodzenie włączone.

Nie świeci: Chłodzenie wyłączone.

Miga: Opóźnienie sprężarki

Diody chłodzenia i grzania nie mogą świecić się jednocześnie

Grzanie

Świeci: Grzanie włączone

Nie świeci: Grzanie wyłączone

Dioda ustawień

Świeci: Tryb ustawień

Obsługa urządzenia

 1. Sprawdzanie parametrów:

  Podczas normalnej pracy, nacisnąć raz przycisk ▲. Zostanie wyświetlona zadana temperatura. Jednokrotne naciśnięcie przycisku ▼ spowoduje wyświetlenie zadanej histerezy.

 2. Ustawianie parametrów:

  Podczas normalnej pracy, przytrzymać przycisk „S” przez około 3 sekundy. Uruchomi się tryb nastawy temperatury, a na wyświetlaczu pojawi się „F1”, dioda SET będzie świecić. Za pomocą strzałek, przechodzimy do kolejnych pozycji ustawień, które opisane zostaną w poniższej tabeli. Aby przeprowadzić zmianę wartości żądanego ustawienia, należy wybrać odpowiednią pozycję, następnie trzymając przycisk „S”, zmienić wartość nastawy za pomocą przycisku ▲ lub ▼. Po ustawieniu zadanej wartości, należy zwolnić przycisk „S” i jednokrotnie nacisnąć przycisk zasilania. Spowoduje to zapisanie ustawionych wartości i powrót do trybu wyświetlania aktualnej temperatury. Jeśli po wejściu w tryb ustawień, w czasie 10 sekund nie wykona się żadnej operacji, urządzenie automatycznie powróci do trybu normalnej pracy. Jeśli podczas zapisu parametrów, wystąpi błąd (na wyświetlaczu pojawi się „Er”), sterownik powróci do trybu normalnej pracy w czasie 3 sekund.

 3. Przywracanie ustawień fabrycznych

  W przypadku wystąpienia błędu, na wyświetlaczu pojawi się „Er”. Wciśnięcie dowolnego przycisku w tym momencie, spowoduje przywrócenie ustawień domyślnych i powrót do trybu normalnej pracy.

Praca urządzenia

Podczas normalnej pracy, przytrzymanie przycisku zasilania przez ponad 3 sekundy, spowoduje wyłączenie się urządzenia. Podczas gdy sterownik jest wyłączony, przytrzymanie przycisku zasilania spowoduje włączenie urządzenia.

Podczas normalnej pracy sterownika, wyświetlacz wskazuje aktualnie mierzoną temperaturę, sterownik może przełączać się między trybami grzania i chłodzenia.

Chłodzenie rozpoczyna się, gdy dioda „Cool” zacznie świecić. Gdy mierzona temperatura, jest większa od temperatury zadanej + ustawionej histerezy, sterownik rozpoczyna chłodzenie, zwierając styki przekaźnika chłodzenia. Jeśli dioda chłodzenia miga, sygnalizuje to opóźnienie włączenia sprężarki. Jeśli temperatura mierzona, jest mniejsza od temperatury zadanej, sterownik przestaje chłodzić, dioda „Cool” nie świeci, i styki przekaźnika chłodzenia rozwierają się.

Grzanie rozpoczyna się, kiedy temperatura mierzona jest mniejsza od temperatury zadanej – ustawionej histerezy. Dioda „Heat” świeci się, sterownik zwiera styki przekaźnika grzania. Kiedy temperatura mierzona jest większa od temperatury zadanej, grzanie wyłącza się.

Tabela funkcji menu

Kod

Funkcja

Zakres

Domyślna wartość

F1

Zadana wartość temperatury

-50.0°C – 99.9°C

10.0°C

F2

Wartość histerezy

0.3°C – 10.0°C

0.5°C

F3

Opóźnienie sprężarki

1 – 10 minut

3 minuty

F4

Wartość kalibracji temperatury

-10.0°C – 10.0°C

0°C

Opisy błędów

Błąd czujnika:

Sterownik aktywuje alarm czujnika, kiedy jego obwód jest rozwarty, lub zwarty. Sterownik przestaje działać, i sygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym i komunikatem „EE” na wyświetlaczu. Aby wyłączyć alarm, należy przycisnąć dowolny przycisk. Gdy usterka zostanie usunięta, sterownik przejdzie do trybu normalnej pracy.

Temperatura poza dopuszczalnym zakresem:

Gdy temperatura przekroczy dopuszczalne wartości pomiarowe, sterownik przestaje działać i sygnalizuje błąd sygnałem dźwiękowym, oraz komunikatem „HH” na wyświetlaczu. Aby zatrzymać alarm, należy przycisnąć dowolny przycisk. Gdy temperatura znajdzie się w dopuszczalnym zakresie pomiarowym, sterownik powróci do normalnego trybu pracy.

Warunki dotyczące bezpieczeństwa

 • Zachować szczególną uwagę podczas podłączania zasilania, czujników i urządzenia chłodniczego / grzewczego. Zwrócić uwagę na rozmieszczenie zacisków urządzenia.

 • Unikać przeciążeń przekaźników.

 • Urządzenie podłączać jedynie przy wyłączonym zasilaniu sieciowym.

 • Niezalecane jest używanie urządzenia w warunkach wysokiej wilgotności, wysokich i niskich temperatur, w działaniu silnego pola magnetycznego lub silnej korozji

 • Zasilanie urządzenia powinno zapewniać napięcie takie, jak podano w instrukcji

 • Aby uniknąć zakłóceń, przewód zasilania, powinien być oddalony od przewodu czujnika temperatury.

Schemat podłączenia

schemat

Dodaj komentarz