UM25C to jeden z bardziej zaawansowanych mierników portu USB. Służących do pomiaru napięcia/prądu portu USB. Poniżej znajduje się instrukcji obsługi wraz z opisem poszczególnych funkcji. 

 

 

Podstawowe funkcje:

  • komunikacja za pomocą Bluetooth
  • sterownie przez aplikacje dostępna dla Android
  • szybkie ładowanie
  • zapis danych
  • wskaźnik poziomu energii i pojemności
  • pomiar napięcia na liniach sygnałowych D+/D-
  • pomiar napięcia, prądu / wykrywanie zasilania
  • automatyczne wykrycie podłączonego obciążenia

Opis złącz:

Opis wejść/wyjść

Opis wejść/wyjść

A: Port MicroUSB

B: Wielofunkcyjne przyciski (4)

C:Przełącznik Bluetooth

D: Port USB Żeński

E: Port USB A Męski

F: Typu C Portu Wejściowego (Tylko VBUS, GND, CC1, CC2 cztery przewody)

G: Kolorowy Ekran 1,44 cala

H: Typu C Port Wyjściowy (Tylko VBUS, GND, CC1, CC2 cztery przewody)

I: Wskaźnik Bluetooth: po podłączeniu do komputera, wskaźnik Bluetooth zmienia się z migającego na stały. Podczas podłączenia, ikona Bluetooth jest wyświetlana na ekranie.

Instrukcja obsługi:

Gdy urządzenie jest włączane pierwszy raz, na ekranie powitalnym wyświetlany jest ekran interfejsu głównego.

Ukryty interfejs: Naciśnięcie dowolnego przycisku podczas gdy moduł jest włączony, powoduje wyświetlenie 3 opcji: 1. interfejs chiński, 2.interfejs angielski 3. wyzerowanie bieżących ustawień (należy upewnić się, że do urządzenia nie jest podłączone żadne obciążenie). Przytrzymanie przycisku spowoduje przejście pomiędzy 3. opcjami. Zwolnij przycisk przy żądanej opcji. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisku po przejściu do trzeciej opcji  powoduje wyjście z ukrytego menu.

1:naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby obrócić ekran w lewo

2:naciśnij klawisz, aby wyłączyć ekran

3:naciśnij przycisk, aby otworzyć  menu główne

4:  naciśnij i przytrzymaj klawisz, aby obrócić ekran prawo

5:naciśnij PREV – powrót do poprzedniej strony

6:naciśnij Następny- przejście do następnej strony

1. Główne menu:

7: Pomiar napięcia

8: Pomiar prądu

9: Wskaźnik pojemność

10: Wskaźnik energii

11: Pomiar temperatury

12: Liczba danych grup w użyciu

13: Impedancja obciążenia

14: Pomiar mocy

Naciśnij przycisk „? ” , aby wejść do menu, jak pokazano powyżej.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ‚NEXT’, aby przejść do danych grup. USB tester może dostarczyć w sumie 10 grup danych, aby je zapisać i wyświetlić. Są one ponumerowane 0-9.

Po wybraniu jednej z grup danych od 1 do 9, po wyłączeniu zasilania zapisywania jest aktualna wartość mAh i mWh. Dane będą nadal przechowywane do następnego włączenia testera. Gdy zostanie wybrana grupa 0, to zostanie zapisana wartość chwilowa wartości mAh i mWh. Po ponownym uruchomieniu urządzenia, wartości te zostaną wyświetlone i zaczną migać. Gdy zsumowana wartość mAh przekroczy 1 mAh, poprzednie dane zostaną usunięte a kolejne sumowanie zostanie uruchomione.  Aby wyczyścić wartości mAh i mWh, należy wybrać grupę danych i przytrzymać przycisk PREV (jak na rysunku poniżej).

naciśniecie przycisku NEXT powoduje przejście do szybkiego ładowania

2. Szybkie ładowanie

15: D+ (DP) dodatni poziom sygnału danych

16: D- (DM) ujemny poziom sygnału danych

17: Tryb wyświetlania

Moduł automatycznie rozpoznaje urządzenie wyposażone w tryb szybkiego ładowania. Urządzenie obsługuje QC2.0, QC3.0. APPLE 2.4A/2.1A/1A/0.5A、Android DCP、SAMSUNG (urządzenie rozpoznaje funkcje szybkiego ładowania w celach informacyjnych).

Naciśniecie przycisku ‚NEXT’ powoduje przejście do zapisu ładowania

3. Interfejs zapisu ładowania

18: Wskaźnik pojemności

19: Wskaźnik energii

20: Czas wyświetlania: całkowity czas nagrywania

21: Statystyki pojemność/energii wyzwalanego prądu

22: REC: nagrywanie- wskaźnik stanu. ‚REC’ wyświetlane na czerwono wskazuje, że nagrywanie jest zatrzymane. ‚REC’ wyświetlane na zielono wskazuje, że nagrywanie jest w toku.

Po włączeniu zasilania, gdy natężenie prądu jest większe niż niska wartość prądu wyzwalania, system automatycznie rozpoczyna rejestrowanie zgromadzonej pojemność, energii oraz odmierza czas. Wtedy wskaźnik ‚REC’ zmieni kolor z czerwonego na zielony. Ustawienie wartości prądu wyzwalania, następuje po wciśnięciu i przytrzymaniu  przycisku ” NEXT ” ,tak aby podświetlić wartości, a następnie wciśniecie przycisku ‚PREV’, aby ustawić wartość zgodnie z wymaganiami. Wartość można ustawić w dowolnym miejscu między 0.01A-i 0.30A. (10mA do 300mA).

Naciśnij przycisk ‚NEXT’ , aby przełączyć się do  Dane połączeniowe, pomiar impedancji.

4. Dane połączeniowe, pomiar impedancji

Do pomiaru rezystancji przewodu przyłączeniowego do transmisji danych, tester może wykorzystywać metodę różnicową napięcia. 

23: Tester podłączony bezpośrednio do zasilacza USB, wyświetla wartości napięcia i prądu  

24: Tester podłączony za pomocą przewodu łącza danych do USB, wyświetla wartości napięcia i prądu. 

25: Rezystancja przewodu łącza danych

Pomiar procedura:

Po pierwsze, podłącz USB Tester bezpośrednio do źródła zasilania i regulacji odpowiedniego prądu obciążenia (zalecana wartość 1A). Naciśnij i przytrzymaj przycisk ‚NEXT’, aby rozpocząć nagrywanie danych. Wskaźnik przestanie migać.

Po drugie, odłącz tester USB, a następnie podłącz go do źródła zasilania za pomocą przewodu Micro USB/Typu C. Ustaw prąd obciążenia na taką sama wartość jak w pierwszym kroku. Naciśnij i przytrzymaj przyciski ‚NEXT’, aby rozpocząć nagrywanie danych. Wskaźnik przestanie migać a test pomiaru rezystancji przewodu zakończy się wyświetlając wartość pomiaru.

uwaga: Jeśli podczas drugiego kroku na ekranie zostanie wyświetlone czarne tło, to oznacza, że różnica napiecia jest zbyt wysoka, a tester napięcia wejdzie w stan wyłączenia 4V. Prąd obciążenia musi być zmniejszony. Następnie należy ponownie rozpocząć pomiar od pierwszego etapu. Po zakończeniu pomiaru rezystancji przewodu Tester musi zostać wyłączony, aby wznowić pomiary.  

Naciśnij przycisk ‚NEXT’, aby przełączyć się do Interfejs wykresów pomiarowych.

5. Interfejs wykresów pomiarowych

Interfejs ten wyświetla pomiar napięcia w czasie w zakresie 4-24V i automatycznie dostosowuje wyświetlany zakres w czasie rzeczywistym do wahań napięcia. A pomiar prądu w czasie, w zakresie 0-5.0 A i automatycznie dostosowuje zakres wyświetlania w czasie rzeczywistym, aby uwzględnić bieżące wahania.

Naciśnij i przytrzymaj „NEXT”, aby przełączyć na wykres D+D- (jak na zdjęciu). Interfejs ten wyświetla pomiar napięcia D+/ D- w czasie, w  zakresie 0-3,3 V i automatycznie dostosowuje wyświetlany zakres w czasie rzeczywistym, aby uwzględnić wahania napięcia D+/D-.

Naciśnij przycisk ‚NEXT’, aby przełączyć się do Ustawiania parametrów interfejsu.

6. Ustawiania parametrów interfejsu

26:Automatyczny czas wyłączenia ekranu 

27:Jasność ekranu 

28:Jednostka temperatury  C / F 

29:Kolor tła 

30:Kolor pierwszego planu 

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ‚NEXT’, aby wejść w stan ustawień, naciśnij kolejny raz przycisk „NEXT”, aby przejść do opcji automatycznego wyłączania ekranu, poziomu jasności, jednostek wyświetlania temperatury, koloru tła tematycznego i koloru pierwszego planu. Zatrzymaj wartość, którą chcesz zmienić, a następnie naciśnij przycisk „PREV”, aby zmienić ustawienie. 

W celu automatycznego ustawienia czasu wyłączenia ekranu, naciśnij przycisk ‚PREV’, aby zmieniać wartość od 0 do 9 minut. Domyślnym czasem jest 1 minuta.

Zmiana jasności ekranu odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku ‚PREV’, tak aby można było zmieniać wartość pomiędzy  0 a 5, gdzie 0 oznacza najniższy poziom jasności, a 5 najwyższy. Domyślną wartością jasności jest 4. 

W przypadku wyświetlania temperatury, naciśnięcie przycisku ‚Next’ (Dalej) spowoduje to przełączenie pomiędzy wartościami C i F. Domyślną jednostką temperatury jest C. 

W celu zmiany koloru tła motywu, naciśnij ‚PREV’, tak aby zmieniać wartości spośród 7 opcji , czyli od 0 do 6, gdzie sekwencja kolorów to czerwony, zielony, niebieski, żółty, jasnoniebieski, różowy, biały i czarny. Domyślnym kolorem jest 2, niebieski. 

Aby zmienić kolor pierwszego planu, naciśnij ‚PREV’, następnie można zmieniać opcje, których jest 7, czyli od 0 do 6, gdzie sekwencja kolorów to czerwony, zielony, niebieski, żółty, jasnoniebieski, różowy, biały i czarny. Domyślnym kolorem jest 6, biały. 

W dowolnym stanie ustawień, naciśnij i przytrzymaj przycisk ‚Next’, aby opuścić menu ustawień.

Dodaj komentarz